Privacyverklaring: versiegeschiedenis

 

Privacyverklaring Westtoer: versiegeschiedenis

09/11/2020

 • link naar versiegeschiedenis toegevoegd
 • verduidelijking dat gegevens voor statistisch onderzoek geanonimiseerd zijn
 • verduidelijking m.b.t. bewijs van identiteit bij het indienen van een verzoek
 • verduidelijking m.b.t. het indienen van een klacht bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit

 

09/12/2020

 • aanpassingen m.b.t. cookies: update van links naar informatie om cookies te beheren in vaak gebruikte browsers; toevoegen van uitleg over het aanpassen van de cookievoorkeuren voor de Westtoer websites 

 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ WESTTOER: HISTORIQUE DES VERSIONS

09/11/2020

 • lien vers l'historique des versions ajouté
 • clarification que les données pour la recherche statistique sont anonymisées
 • clarification concernant la preuve d'identité lors de la soumission d'une demande
 • clarification concernant la soumission d’une plainte à une autorité de contrôle compétente

 

09/12/2020

 • modifications concernant les cookies: mise à jour des liens vers des informations pour gérer les cookies dans les navigateurs fréquemment utilisés; ajouter une explication sur la façon de modifier les préférences de cookies pour les sites Web de Westtoer

 

DATENSCHUTZERKLARUNG WESTTOER: VERSIONSVERLAUF

09/11/2020

 • Link zum Versionsverlauf hinzugefügt
 • Klarstellung bezüglich des Identitätsnachweises bei der Einreichung einer Anfrage
 • Klarstellung bezüglich der Einreichung einer Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde

 

09/12/2020

 • Anpassungen in Bezug auf Cookies: Aktualisierung von Links zu Informationen zur Verwaltung von Cookies in häufig verwendeten Browsern; Hinzufügen einer Erklärung zum Anpassen der Cookie-Einstellungen für die Westtoer-Websites

 

PRIVACY STATEMENT WESTTOER: VERSION HISTORY

09/11/2020

 • link added to version history
 • clarification regarding proof of identity when submitting a request
 • clarification with regard to submitting a complaint to a competent supervisory authority

 

09/12/2020

 • changes regarding cookies: update of links to information to manage cookies in frequently used browsers; adding an explanation about how to adjust the cookie preferences for the Westtoer websites

Door de coronacrisis kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je momenteel wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF